Read about how we handle the Corona situation. Invite your friends and like us on Facebook and Instagram to help us promote dance in Linköping region.

Anmälningsvillkor (in English Below) 2020-07-10

Studiecirkel

Dansarna.se kurser är studiecirklar i samarbete med studieförbundet SENSUS. Vid första kurstillfället skall du ange ditt personnummer för registrerering i enlighet med studieförbundens regler (samma regler för alla studieförbund). Denna information sparas ej av Dansarna.se utan förmedlas direkt till SENSUS och hanteras enligt GDPR under genomförande och rapportering av studiecirkeln.

Anmälan

Vid anmälningstillfället får du en bekräftelse på din anmälan till den e-postadress du angav. 

Ett event/kurs har ofta ett minsta antal och ett maximalt antal deltagare. Vissa event/kurser kräver också balans mellan förare och följare. Därför kan eventuellt din anmälan placeras i en väntelista innan den godkänns. Du kommer få löpande information om din status på väntelista men du kan också när som helst kontakta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att få en statusuppdatering.

När din anmälan godkänts får du ytterligare e-post med information om eventuell betalning.

Anmälan är ett avtal så det är viktigt att du läser och förstår alla våra anmälningsvillkor. Om du har frågor om ett event, kursnivå etc. så ber vi dig kontakta instruktören eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innan du anmäler dig.

Ångerrätt enligt lagen om distans- och hemförsäljning (inom 14 dagar)

När du via Internet anmäler dig till en kurs eller event arrangerat av Dansarna.se så ingår du ett avtal med Dansarna.se. Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen rätt att ångra dig inom 14 dagar.Om du ångrar dig så måste du klart och tydligt meddela ditt beslut att frånträda avtalet skriftligt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ange ditt förnamn, efternamn, registrerings ID och vilken kurs/event som avses. Har du redan inbetalat avgift så ange ett kontonummer så vi kan återbetala avgiften.

  • Om kursen/eventet ej startat när du inom 14 dagar från registrering, meddelar att du ångrat dig, så får du full återbetalning av ev. inbetald avgift.
  • Om kursen/eventet startat så är du betalningsskyldig för den del av kursen/eventet som redan genomförts (oavsett om du deltog eller ej) dock lägst 200 SEK. Dansarna.se meddelar dig vilket belopp som kommer återbetalas till dig eller, om du inte betalat, vilket belopp som du är skyldig att betala.

Utökad Ångerrätt (efter de 14 dagarna enligt lagen om distans- och hemförsäljning)

Om du beslutar att ta tillbaka din kursanmälan, innan den godkänts - kontakta föreningen genom att skicka e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., så får du pengarna tillbaka om du hunnit betala in event/kursavgift.

Om du är redan antagen och önskar avanmäla dig så måste du klart och tydligt meddela ditt beslut att frånträda avtalet skriftligt till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ange ditt förnamn, efternamn, registrerings ID och vilken kurs/event som avses. Har du redan inbetalat avgift så ange ett kontonummer så vi kan återbetala avgiften.

  • Om kursen/eventet inte börjat när du meddelar din avanmälan så betalar du en administrativ avgift motsvarande 10% av event/kursavgiften, dock lägst 200 SEK. Om du redan inbetalt avgiften så återbetalas resterande del. 
  • Om kursen/eventet har börjat och giltigt skäl (se nedan) saknas så ges ingen återbetalning och du är skyldig att inbetala hela kurs/eventavgiften. 

Giltigt skäl för avanmälan är oförutsedda händelser som t.ex. sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten etc. Kontakta oss via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.! Om giltigt skäl för avanmälan föreligger så betalar du en administrativ avgift motsvarande den del av event/kursavgiften som utnyttjats, dock lägst 200 SEK. Om du redan inbetalt avgiften så återbetalas resterande del. 

Om kurs ställs in

Om ett event/kurs ställas in p.g.a. för få anmälda eller av någon annan normal omständighet kommer detta att meddelas så fort som möjligt och du får en full återbetalning.

Om en kurs/dans evenemang på grund av extraordinära omständigheter Force Majeure (såsom arbetskonflikt, naturhändelse, krig, myndighetsbeslut, myndighets ingripande, strejk, lockout, översvämning, allvarlig olyckshändelse, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som föreningen inte råder över och som förhindrar oss att fullgöra våra skyldigheter) måste ställas in, förbehåller Dansarna.se rätt att behålla 50% av hela anmälningsavgiften. Om kursen har redan börjat då behåller Dansarna.se 50% av de kvarstående danstillfällens avgift.

Om Dansarna.se erbjuder byte av event/kurs så kan du begära ett sådant byte och får då samma registreringsdatum som din ursprungliga anmälan för beräkning av plats i väntelista, rabatter för tidig anmälan mm. Dansarna.se kommer försöka tillgodose all begäran om byte av event/kurs men ger inga garantier. 

Betalning

All betalning skall vara gjord innan eventet/kursen startar annars kan inte din plats garanteras.Meddela alltid din instruktör eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. om du vet att du inte kan medverka vid ett kurstillfälle.

Genom att acceptera Dansarna.se anmälningsvillkor, så är du skyldig att betala event/kursavgifter och eventuella avgifter för avanmälan.

GDPR – General data protection regulation - Allmänna dataskyddsförordningen

Dansarna.se lagrar endast information nödvändig för att uppfylla våra avtal med dig som anmäler dig till våra kurser och event. Informationen som lagras är endast namn, email, telefonnummer samt information kopplat till kursen och dina val rörande förare/följare, rabatter, etc. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna hantera din anmälan och skicka ut information som berör kursen/eventet du är anmäld till.

Din information sparas som längst i 7 år eller tills dess du begär att din information raderas. Vid radering så anonymiseras din information och ditt namn och email raderas från databasen. Efter en sådan anonymisering kan vi inte generera underlag för kvitton etc. För vår statistik kommer vi dock behålla information att “någon” var anmäld för en viss kurs men ingen koppling finns längre till dig. Kontinuerlig backup av databasen som sker av vår leverantör av webbtjänster kommer efter en kortare period att automatiskt raderas och ersättas av den anonymiserade databasen.

Vid anmälan kan du om du så önskar också välja att prenumerera på ett nyhetsbrev (kommer ca 10 ggr/år). Detta system är separat från den databas som används för lagring av anmälningsinformation. Systemet vi använder för nyhetsbrev lagrar endast namn och e-mail. Du kan när som helst välja att sluta prenumerera på nyhetsbrev genom att klicka på länken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Detta innebär dock inte automatiskt att ditt namn och email raderas från databasen utan endast att systemet håller reda på att du inte ska få fler nyhetsbrev. Din information (namn & email) sparas i detta system tills dess du begär att din information raderas.

Du kan när som helst begära ett utdrag från våra system och får då all information om dig som lagras.

Dansarna.se anmälningssystem skickar automatiskt ut mail för att bekräfta anmälningar, antagningsbesked och avbokningar. Dessa email lagras ej i vårt mailsystem. Övriga mail som du får från- eller skickar till Dansarna.se lagras i vår mailserver och/eller vidarebefordras till berörda instruktörers privata email. Vid begäran kan Dansarna.se radera alla inkomna och utgående mail från/till din email adress från de system vi administrerar.

Dansarna.se sociala media såsom Facebook och Instagram kan lagra/koppla information till dina konton på dessa system. Det är alltid du som avgör om du vill följa oss på sociala medier och du avgör själv när du inte längre vill följa oss genom dessa medier. Inbjudningar till event, nyheter i ditt flöde, etc. styrs av dina inställningar.

Begäran om radering av email, anonymisering eller utdrag från databas sker via mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Begäran avser ett viss email du använt så har du anmält dig med flera email så måste du ange alla de adresser som du avser. Utdragen och en verifiering innan anonymisering/radering skickas till angiven e-mail.

Vi och våra leverantörer av tjänster för hantering av anmälningar och nyhetsbrev skyddar våra system mot intrång. Om det ändå mot förmodan sker ett dataintrång i våra system så kommer detta att omgående meddelas alla som finns i våra register samt anmälas till datainspektionen.

Uppgifter som du lämnat vid registrering behandlas med stöd av samtycke och för att uppfylla det avtal avseende kurser/event som du ingår med Dansarna.se. Vi använder din information enbart för att underlätta administration av vår verksamhet och i de fall du önskar att sprida information om kommande kurser och event.

Har du frågor eller synpunkter på vår dataskyddspolicy så kontakta personuppgiftsansvarig på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyhetsbrev

Dansarna.se skickar ut nyhetsbrev via mail ca 6-8 gånger per år. Första gången du registrerar dig på en kurs eller ett event så kan du välja om du vill hamna på distributionslistan för nyhetsbrev. Om du fortsättningsvis inte vill få nyhetsbrev till den e-postadress du angav vid registrering så följ länken i nyhetsbrevet för att göra "unsubscribe". Du kommer då inte få fler nyhetsbrev även om du i framtiden registrerar dig på kurser med samma e-postadress.

Terms & Conditions

Study Circle

Dansarna.se courses are Study Circles in collaboration with SENSUS Study Association. At the first lesson, you must provide a Swedish "personnummer" or LMA number according to the rules common to all study associations in Sweden. This information is not stored by Dansarna.se but inputted directly to SENSUS to manage and report the study circle. The information is managed according to GDPR.

Registration

After registering you will receive a confirmation letter sent to the e-mail address you provided. 

Events/Courses may have a minimum and a maximum number of participants. Some events/courses also require a balance between leaders and followers. Therefore your registration may be placed in a waiting-list before being approved. You will receive regular waiting-list status updates and can always inquire about your waiting-list status by contacting This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

After your registration has been approved you will receive an additional e-mail including payment information.

By registering you enter an agreement with Dansarna.se so please make sure you understand the terms and conditions fully. If you have questions about an event, course level etc. please contact the instructor or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. before registering.

Cancellation Policy (within 14 days from registration) according to Swedish Law

By registering online to a course or an event organized by Dansarna.se you will enter an agreement with Dansarna.se. According to Swedish law, you have the right to change your mind and cancel your registration within 14 days. If so, you must clearly notify Dansarna.se of your decision to cancel, in writing to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please state your full name and the registration ID of the course/event you are cancelling. If you already have paid the fee, please provide your bank account information so that we can refund.

  • If the course/event has not started at the time of your cancellation you will receive a full refund of the fee.
  • If the course/event has already started when you cancel then you need to pay for the part of the course/event that has already taken place but with a minimum amount of 200 SEK. Dansarna.se will let you know the amount you will be refunded or if you have not paid the amount you must pay.

Extended Cancellation Policy (after 14 days from registration)

If you decide to cancel your registration before it has been approved, please contact Dansarna.se by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and you will receive a full refund if you already paid.

If your registration has been approved and you want to cancel it you must clearly notify Dansarna.se of your decision to drop out by email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please state your full name and the registration ID of the course/event you are cancelling. If you already have paid the fee, please provide your bank account information so that we can refund. 

  • If the course/event has not started at the time of your cancellation you will pay an administrative fee of 10% of the original course/event fee but with a minimum of 200 SEK. If you already paid the remainder will be refunded.
  • If the course/event has already started and you do not have a valid reason for cancellation (see below) you will not receive andy refund and you are obliged to pay the full course/event fee.

Valid reasons for cancellation are unforeseen events such as illness (documented), relocation from the area, etc. Contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with details. If there is a documented valid reason for cancellation you will only pay for the part of the course/event you have already attended but a minimum of 200 SEK. The remainder will be refunded.

Course/Event Cancellation

If the course/event is cancelled for any normal reason you will be notified as soon as possible and receive a full refund.

If a course/dance event due to extraordinary circumstances Force Majeure (such as labour dispute, war, government decision, government intervention, strike, lockout, flood, serious accident, blockade, fire, environmental disaster, pandemic or other circumstances outside of the Dansarna.se control and which prevents us from fulfilling our obligations) must be cancelled, Dansarna.se reserves the right to retain 50% of the entire registration fee. If the course has already started, then Dansarna.se keep 50% of the remaining dance lessons fee.

If Dansarna.se offers a change of event/course you can request such change and will get the same registration date as your original registration. This date is used to calculate the position on waiting-lists, discounts for early registration etc. Dansarna.se will try to accommodate all requests for changes but can make no guarantees.  

Payment

All payment must be done before the start of the event/course! Always notify your instructor if you can not attend a lesson.

By accepting Dansarna.se Terms and Conditions you are obliged to pay course/event feed and fees for cancellation as outlined herein.

Personal Data Act (PUL)

To simplify the administration of events we store the information you provide when registering and to which event you register to. 

Newsletter 

Dansarna.se Newsletter is published 6-8 times per year. The first time you register to a course or an event with an email address you can select to be added to the Newsletter send list. If you do not want to continue receiving the newsletter simply follow the "unsubscribe" link in the newsletter email to unsubscribe. You will not receive any further Newsletter emails even if you register to another event using the same email address.